I. Obowiązek Informacyjny

Informujemy, że portal tegonieuczawszkole.pl przetwarza dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), mają charakter danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

II. Czym Są Dane Osobowe

Dane osobowe to zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych stron takimi danymi są np. adres email, adres IP lub inne Twoje dane podane w ramach korzystania z usługi oferowanej za pośrednictwem portalu tegonieuczawszkole.pl. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych przez nas na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

III. Kto Jest Administratorem Twoich Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest operator strony tegonieuczawszkole.pl – Tomasz M. Pietrzak, Besiekiery 35, 99-150 Grabów – z którym możesz skontaktować się za pomocą formularza kontaktowego.

IV. Kiedy, W Jakim Celu I Oparciu O Jaką Podstawę Twoje Dane Będą Przetwarzane

RODO przewiduje kilka rodzajów podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady cztery z nich…

Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. W naszym przypadku umową będzie najczęściej regulamin usługi. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Dotyczy to również umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych w oparciu o niniejszą przesłankę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi pomiary statystyczne, ulepszania naszych usług jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług. Podstawą prawną przetwarzania danych w oparciu o niniejszą przesłankę jest 6 ust. 1 lit. f RODO.

Niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego. Taka konieczność może wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub z działań podmiotów uprawnionych do uzyskania danych (np. sądy lub organy ścigania). Oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Podstawą prawną przetwarzania danych w oparciu o niniejszą przesłankę jest 6 ust. 1 lit. c RODO.

Twoja dobrowolna zgoda. Jest ona potrzebna zazwyczaj w przypadku, gdy świadczymy Ci usługi marketingowe. Dotyczy to również sytuacji, gdy w oparciu o zebrane dane usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich (co może mieć miejsce jedynie pod warunkiem, że wprost wyrazisz na to zgodę). Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Pamiętaj, że zawsze masz prawo do odwołania takiej zgody i zażądania usunięcia Twoich danych osobowych. Masz możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie. Podstawą prawną przetwarzania danych w oparciu o niniejszą przesłankę jest 6 ust. 1 lit. a RODO.

V. Jak Długo Twoje Dane Będą Przetwarzane

Twoje dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów o których wspomniano wyżej, lecz nie dłużej niż do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy przez czas jej wykonywania, w przypadku niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze do momentu wygaśnięcia takiego obowiązku, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

VI. Kiedy I Komu Twoje Dane Mogą Zostać Przekazane

Twoje dane będą przetwarzane przez administratora oraz inne podmioty, o ile wprost wyrazisz na to zgodę. Twoje dane mogą być również powierzone do przetwarzania innym podmiotom, którym administrator zleca wykonanie czynności z jakimi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych. W naszym przypadku podmiotami przetwarzającymi są operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów e-mail marketingu, kancelariom prawnym, podmiotom zajmującym się księgowością i audytami. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez administratora. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

VII. Jak Chronimy Twoje Dane

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W szczególności przy przechowywaniu Twoich danych korzystamy wyłącznie z usług zapewniających w powszechnym odbiorze najwyższy poziom bezpieczeństwa.

VIII. Jakie Masz Prawa W Stosunku Do Swoich Danych

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych przetwarzanych przez administratora oraz podmioty, którym zdecydowałeś się udzielić zgody na przetwarzanie Twoich danych: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia, przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.