REGULAMIN KONKURSU „…”

I. Definicje

Dla potrzeb niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć.
1. Konkurs – oznacza konkurs pod nazwą „…”.
2. Organizator – administrator fanpage http://…
3. Uczestnik konkursu – osoba, która łącznie spełni warunki:
I. Udostępni post znajdujący się pod adresem http://… na swoim profilu wraz z własnym komentarzem.
II. Zastosuje się do postanowień niniejszego regulaminu.
4. Nasz profil – wszystkie dane i informacje znajdujące się pod adresem http://…
5. Nagroda główna: …
6. Zwycięzca – uczestnik konkursu, który zostanie wybrany na podstawie najciekawszego komentarza.
7. Regulamin – niniejszy regulamin konkursu.

II. Zasady Konkursu

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest udostępnienie postu znajdującego się pod adresem http://… na swoim profilu wraz z własnym komentarzem.
2. W ramach konkursu na stronie naszego profilu zamieszczone zostaną:
a) informacja jak wziąć udział w konkursie,
b) informacje o nagrodach,
c) bieżące informacje dotyczące konkursu,
c) regulamin.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych nagród w konkursie w trakcie jego trwania.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych zasad w trakcie trwania konkursu w celu zwiększenia aktywności uczestników.
5. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 4 z roku 2004 poz. 27 z późniejszymi zmianami).
6. Zwycięzcą zostaje osoba, która zostanie wybrana na podstawie najciekawszego komentarza przez administratora fanpage.
7. Udział w konkursie nie podlega opłatom na rzecz organizatorów, ani nie wiąże się z koniecznością dokonania zakupu towaru lub usługi od organizatora ani wskazanego przez niego podmiotu.
8. Portal http://facebook.com nie odpowiada w żadnym stopniu ani za treść niniejszego regulaminu ani za formę samego konkursu.
9. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.

III. Wyłonienie Zwycięzcy

1. Zwycięzcą konkursu zostaje uczestnik, który zostanie wybrany na podstawie najciekawszego komentarza przez administratora fanpage.
2. Organizator poinformuje o wyłonieniu zwycięzcy, poprzez post zamieszczony na tablicy naszego profilu w dniu … po godzinie 20.00. Gdyby z przyczyn technicznych było to niemożliwe w wyznaczonej dacie organizator dołoży wszelkich starań, aby zrobić to jak najszybciej.

IV. Nagrody

1. Nagrodę główną przyznaną zwycięzcy stanowi: …
2. Wydanie nagrody nastąpi po łącznym spełnieniu następujących warunków:
a) podpisanie przez zwycięzcę protokołu zdawczo-odbiorczego nagrody, o treści wskazanej przez organizatora,
b) podanie przez zwycięzcę swoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu, oraz adresu email,
c) wyrażenie przez zwycięzcę zgody na przetwarzanie i opublikowanie danych osobowych na naszym profilu – jeżeli organizator zdecyduje się na taka formę ogłoszenia wyników konkursu.
3. Wydanie nagrody oraz ogłoszenie wyników nastąpi w sposób wybrany i wskazany przez organizatora.
4. Poprzez wzięcie udziału w konkursie, uczestnik konkursu automatycznie wyraża zgodę na publikację swoich publicznie dostępnych na http://facebook.com danych (musi to być przynajmniej imię i nazwisko).
5. W wypadku nie spełnienia przez zwycięzcę konkursu warunków wskazanych w regulaminie, organizator zastrzega sobie możliwość wyboru innej osoby, której przyzna nagrodę, stosownie do postanowień regulaminu albo nie przyzna nagrody w ogóle.
6. W przypadku podania przez zwycięzcę konkursu nieprawidłowych danych kontaktowych, uniemożliwiających organizatorowi przesłanie nagrody lub skontaktowanie się ze zwycięzcą, nagroda nie zostanie mu przekazana.

V. Reklamacje

1. Ewentualne reklamacje uczestników konkursu są przyjmowane do dnia …
2. Reklamacje powinny być przesłane wraz z uzasadnieniem. Reklamacje otrzymane przez organizatora po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez organizatora. Wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i ostateczne.
4. Reklamacje rozpatrywane będą przez organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

VI. Postanowienia Końcowe

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu oraz do wyłącznej jego interpretacji. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród. Organizator może dokonać wszelkich zmian bez powiadamiania uczestników konkursu.
2. Wszelkie spory związane z konkursem będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo sądy powszechne.
3. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez organizatora, administratora danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu oraz w związku z wydaniem nagród przewidzianych w konkursie. Podanie danych jest dobrowolne, uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
4. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez uczestnika w wyniku jego udziału w konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu jakiejkolwiek nagrody.