Search

I. Postanowienia Ogólne

Sklep internetowy oraz zakupy poradników, kursów i szkoleń dostępnych pod adresem http://tegonieuczawszkole.pl prowadzone są przez Operatora strony TEGONIEUCZAWSZKOLE.pl.

Wypełnienie formularza rejestracji, zakupu lub utworzenie konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

II. Warunki Złożenia Zamówienia

Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://tegonieuczawszkole.pl oraz podczas spotkań online organizowanych przez Operatora strony.

Realizacja zamówienia następuje automatycznie po dokonaniu prawidłowej płatności.

III. Płatności

Ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto, a wyboru formy płatności dokonuje Kupujący podczas składania zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów.

Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich produktów.

IV. Dostawa

Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia.

Koszty wysyłki produktów fizycznych zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki, a kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania zmówienia.

Koszty dostawy ponosi Kupujący.

V. Odstąpienie od umowy

Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny produktu oraz kosztów wysyłki produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego produktu ponosi Kupujący.

VI. Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).